Znajdź towarzystwo do sportu wśród 1234 osób z całej Polski.

Regulamin

Poniżej znajduje się aktualna treść regulaminu. Regulamin był aktualizowany dnia 10.06.2014.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU SportOS.pl

 

 I. Zasady ogólne:

1. Użyte w Regulaminie określenie „Serwis” oznacza witrynę internetową SportOS.pl, której właścicielem, a zarazem operatorem jest firma Biuro24h.pl z siedzibą przy ulicy Marii Konopnickiej 3/3,72-100 Goleniów, REGON: 321508201.

2. „Użytkownikiem” jest osoba fizyczna lub obiekt sportowy, posiadający/a konto zarejestrowane w Serwisie SportOS.pl, który/a akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Serwis internetowy SportOS.pl zrzesza ludzi, którzy czerpią przyjemność z uprawiania sportu i pragną nawiązać znajomości z osobami podzielającymi ich pasje. Dodatkowo jest on platformą służącą do zamieszczania ogłoszeń informujących o lokalnych wydarzeniach sportowych.

4. Użytkownicy serwisu za pośrednictwem kopniaków, wydarzeń i obiektów mogą się między sobą informować o wybranych wydarzeniach sportowych. Kopniaki i wydarzenia to aktywności o zróżnicowanym przeznaczeniu. Obiekty są profilem zarejestrowanych w Serwisie obiektów sportowych.

5. Serwis SportOS.pl zajmuje się wyłącznie prezentacją kopniaków, wydarzeń, obiektów sportowych umieszczonych w nim przez zarejestrowanych użytkowników.

6. Serwis SportOS.pl nie odpowiada za treść umieszczonych na nim ogłoszeń oraz za przebieg umówionych spotkań przez użytkowników.

 

II. Rejestracja konta:

1. Rejestracja użytkownika w Serwisie SportOS.pl jest dobrowolna i bezpłatna.

2. Rejestracja w Serwisie SportOS.pl następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i postępowanie zgodne z instrukcjami w nim zawartymi. Od rejestrującego się wymaga się podania: dowolnej nazwy Użytkownika, imienia, płci, daty urodzin, miejscowości zamieszkania oraz adresu e-mail, na który zostanie przesłany link aktywujący konto.

3. Użytkownikami mogą być wyłącznie: osoby fizyczne, które ukończyły 13 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców lub prawnego opiekuna w celu dokonania rejestracji konta w Serwisie. W związku z brakiem realnej możliwości weryfikacji wieku przez Administratora Serwisu oświadczamy, że nie ponosimy odpowiedzialności za wypowiedzi Użytkowników będących osobami niepełnoletnimi, którzy dokonali rejestracji konta bez wymaganej zgody.

4. Właściciel obiektu sportowego może uzyskać prawo do administracji profilem po uprzednim kontakcie z Administracją i przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

5. Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego konta w Serwisie. Zakładanie wielu kont jest zabronione.

6. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Użytkowników.

7. Założenie konta jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

III. Zasady korzystania z serwisu:

1. Zamieszczane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Serwisu, między innymi mogą być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, na co Użytkownik wyraża zgodę.

2. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak również korzystania z kont należących do innych osób. Zakazuje się również zautomatyzowanego tworzenia kont fikcyjnych.

3. Zakazane są działania mogące w szczególności utrudniać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Serwis SportOS.pl, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto.

4. Użytkownik zakładając konto, zobowiązuje się do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić funkcjonowanie Serwisu. Ponadto zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników oraz do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Serwisu SportOS.pl, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści obraźliwych i naruszających dobra osobiste.

5. Użytkownicy Serwisu mogą dysponować jednocześnie wyłącznie jednym kopniakiem.

6. Użytkownik musi zadbać o poprawność tworzonych treści (tj. kopniaków wydarzeń), odpowiadając także za ich przebieg.

7. Wszelkie usługi dodatkowe (promocja, zwiększenie funkcjonalności itd.) są fakultatywne, a Serwis nie gwarantuje prawidłowego ich działania.IV. Edycja treści i usuwanie konta:

1. Użytkownik może w każdej chwili zmodyfikować swój profil poprzez dodanie lub usunięcie zdjęcia bądź też uaktualnienie danych.

2. Serwis SportOS.pl ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku, kiedy uzna jego działania za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu społecznościowego i celem platformy komunikacyjnej lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek, lub renomę Serwisu.

3. Właściciel obiektu może uzyskać prawo do administracji profilem po kontakcie z Serwisem i przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających stan faktyczny.

4. Użytkownik w celu usunięcia konta powinien skontaktować się z Administracją. Wiąże się to z bezpowrotną utratą wszystkich dotychczas dodanych treści w Serwisie.

5. Właściciel obiektu może usunąć jego profil z serwisu po uprzednim kontakcie z Administracją Serwisu.

 

V. Odpowiedzialność:

1. Właściciel SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki materiały zostały zamieszczone na stronach.

2. Właściciel oraz Administracja nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w Serwisie treści publikowane przez Użytkowników, oraz za błędne informacje zamieszczone w profilach obiektów, których nie jest ich autorem. Odpowiedzialność za publikowane treści oraz ich ewentualne skutki ponosi umieszczający je Użytkownik. W przypadku naruszenia prawa lub dóbr osobistych Administrator Serwisu w sposób aktywny współpracuje z uprawnionymi organami ścigania.

3. Użytkownik zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia z roszczeniami w stosunku do SportOS.pl przez osoby trzecie z tytułu naruszenia ich praw przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

4 Administrator serwisu SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki materiały zamieszczone na stronach serwisu zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.

5. Właściciel SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, nawet jeśli spowodowała ona utratę danych na Kontach Użytkowników.

6. Serwis SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie.

7. Serwis SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści wiadomości prywatnych wysyłanych przez Użytkowników. Użytkownicy wysyłający wiadomości, których treść narusza prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

8. Serwis SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.

9. Serwis SportOS.pl nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

10. Serwis nie odpowiada za przebieg spotkań ani za aktualność ogłoszeń.

 

VI. Prywatność i ochrona danych osobowych:

1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Serwis SportOS.pl, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Ochrony Prywatności.

2. Administratorzy Serwisu dokładają wszelkiej staranności mającej na celu zabezpieczenie podanych przez użytkownika danych przed dostępem dla osób niepowołanych.

3. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora Serwisu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji współpracy określonej przez niniejszy Regulamin.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Adresy e-mail użyte do rejestracji w Serwisie nie są publiczne, lecz mogą zostać udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych.

6. Treści takie jak awatar użytkownika, opis "o mnie" oraz przybliżona lokalizacja na mapie, mogą być publikowane na profilu użytkownika i wykorzystywane przez administratora serwisu w celach marketingowych.

7. Podczas rejestracji w Serwisie SportOS.pl Użytkownik dobrowolnie podaje swój adres e-mail i domyślnie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości od administratorów Serwisu.

8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy kont.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem www.sportos.pl/termsandconditions

3. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem art. 4. zawartego w owym regulaminie.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Administrator Strony poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem wewnętrznej poczty w ramach Serwisu.

5. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia jej w ramach Serwisu.

6. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Serwis.

 

ROWER PŁYWANIE NARTY BIEGANIE PIŁKA NOŻNA GOLF PIŁKA RĘCZNA

PROGNOZA POGODY

JUTRO